logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  31 มีนาคม 2566
 • ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารบ้านพักอาศัยรวมสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2565
 • ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  20 สิงหาคม 2557
 • ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
  14 สิงหาคม 2557