logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกรองรับสังคมผู้สูงวัยของ อปท. ในที่ราชพัสดุ

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกรองรับสังคมผู้สูงวัยของ อปท. ในที่ราชพัสดุ ระหว่าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงวัย ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงวัย 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกรองรับสังคมผู้สูงวัยของ อปท. ในที่ราชพัสดุ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ. 157 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

เนื้อที่ 3-1-69.70 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองหนาม

  2. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ. 567 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 0-3-51.40 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และ

  3. เทศบาลตำบลวังผาง ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ. 133 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 4-0-49 ไร่  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังผาง 

โดยมี นายนพพร ใจพิมพ์สว่าง นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

14 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกี...
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดเพื่อขับ...
  28 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักทรงเมืองพระแม่เจ้าจามเทวี แ...
  23 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง