logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  25 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  27 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา วิธีการสอบ และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  23 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  28 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสำรวจข้อมูล
  22 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  22 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  16 มกราคม 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
  22 ธันวาคม 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
  13 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  28 เมษายน 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา
  11 เมษายน 2559
 • ประกาศจังหวัดลำพูน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  14 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  3 พฤศจิกายน 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557
  19 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  26 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานสำรวจข้อมูล (สอบข้อเขียน)
  18 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  13 พฤษภาคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2557
  28 เมษายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคล ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  29 มกราคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (ภาคข้อเขียน)
  22 มกราคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  6 มกราคม 2557
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 ธค.2556 - 6 มกราคม 2557
  23 ธันวาคม 2556