logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์ 
 
เป็นองค์กรหลักของจังหวัดลำพูนในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
 
 

                    1.  งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
 
 
 
 
                   2.  งานด้านเหรียญกษาปณ์ จำหน่ายจ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าเหรียญ
 
 
       
 

                    3.  งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และเป็นมาตรฐานสากล

 
                 

                    4.  ทำงานรวมกันกับจังหวัดแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด

 
 
ภารกิจตามฝ่าย
                                                             ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

การใช้ประโยชน์ในราชการ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ,ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  การพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 • การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานราชของรัฐตามกฎหมายเวรคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
  ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯพ.ศ. 2538
 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ 
ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 • งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
 • งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ
 • ให้บริการขัอมูลความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคาทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ส่วนบริหารทั่วไป

ด้านการเงินและบัญชี
 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 • ดำเนินการ เบิก-จ่าย เงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 • ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 • เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 • จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และ ภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 • ควบคุมดูแล โครงการ "เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ภายในสำนักงาน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส
  ด้านพัสดุและบันทึกข้อมูล
 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 • ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 • พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 • ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 • ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

 

 
 
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
 
 
 
 
          1.  ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือสนองนโยบายของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสำรวจที่ดินที่ส่วนราชการ เลิกใช้ประโยชน์หรือมากเกินความจำเป็น เพื่อสำรองไว้เพื่อการรองรับ (Supply Side)ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ และสนองนโยบายในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมอยู่ดีมีสุข
 

          

 

          2.  พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขด้วยการเสริมสร้างสุขภาพ ความรู้ สร้างงานและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับด้านสวัสดิการให้กับประชาชนผู้ยากไร้
 
 
        

          3.  ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดด้วยมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูล ราคาประเมินที่ดินและอาคารให้กับส่วนราชการ องค์กร เอกชน และประชาชน ภายใต้กฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
  
          4.  จัดจำหน่ายจ่ายแลกรวมทั้งประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวมทั้งสินค้าเหรียญ และประสาการ ตรวจสอบความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
 
 

          5.  บรูณาการงานยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และงานประจำร่วมกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ ทั้งงานในหน้าที่และงานราชการอื่น ๆ
 
 
 
          6.  ร่วมกับกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในงานประจำและงานแบบบรูณาการ
 
            7เสริมสร้างแนวคิด (Innovation)ในการนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน การบริการที่ก่อให้เกิดความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ในรูปแบบของ Better Faster Cheaper กับทั้งเป็นหน่วยที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการทำงานด้วยการทำงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ตามแนวทางข้าราชการใสสะอาด

 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2653 ครั้ง