logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิค-19) แพร่ระบาด
  2 เมษายน 2563
 • รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • การลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  22 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำเดือน กรกฏาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  24 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  27 พฤษภาคม 2559
 • คำสัี่งจังหวัดลำพูน ที่ 1041/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยทีี่มีฐานะยากจน
  24 พฤษภาคม 2559