logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • การติดตั้งและการเข้าใช้งานครั้งแรก
  31 กรกฎาคม 2561
 • Dowload software Echo English
  31 กรกฎาคม 2561
 • ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Echo English
  31 กรกฎาคม 2561
 • การใช้งาน แอปพลิเคชัน echo english
  31 กรกฎาคม 2561
 • การติดตั้งและการเข้าใช้งานครั้งแรก
  31 กรกฎาคม 2561
 • ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Echo English
  31 กรกฎาคม 2561
 • การใช้งาน แอปพลิเคชัน echo english
  31 กรกฎาคม 2561
 • Echo English เรียนภาษาอังกฤษฟรี
  31 กรกฎาคม 2561
 • มาเรียนภาษาอังกฤษ กับ Echo English กันเถอะ
  31 กรกฎาคม 2561
 • ECHO ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุด
  31 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2561
  7 กันยายน 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2560
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2560
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2560
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลัง และด้านเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2561
  2 สิงหาคม 2561
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนให้บริการราคาประเมินที่ดินในท้องที่อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ให้กับฝ่ายบริหารทรัพย์สินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
  14 พฤศจิกายน 2561
 • นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 4 โฉนด ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน เนื้อที่รวม 16-3-25 ไร่
  14 พฤศจิกายน 2561
 • เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนในฐานะหัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์ ที่ 15 ได้จัดประชุมภายในกลุ่มผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
  23 สิงหาคม 2561
 • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และนายชัยชนะ สังข์พระ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ออกตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาของศาล ต.แม่ลาน อ.ลี้ี้้
  23 สิงหาคม 2561
 • ช่องทางการให้บริการตรวจสอบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
  31 กรกฎาคม 2561
 • ช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
  31 กรกฎาคม 2561
 • คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
  31 กรกฎาคม 2561
 • คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
  31 กรกฎาคม 2561
 • มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
  7 เมษายน 2558
 • PMQA คืออะไร
  7 เมษายน 2558